Zrębka drzewna

Z R Ę B K A   D R Z E W N A

Zrębka drzewna to - obok pelletu drzewnego – najpopularniejsza frakcja biomasy, dostępna na rynku paliw i jednocześnie NAJTAŃSZA.

 

D L A C Z E G O ?

 

Ponieważ jest wytwarzana z drewna odpadowego, które już uprzednio zostało wysuszone do celów produkcyjnych. Zatem nie ma problemu z nadmierną ilością wilgoci, jaka występuje w innych paliwach stałych.

Zrębka drzewna występuje na obszarze całego kraju. W procesie obróbki tartacznej oraz usług związanych z gospodarką komunalną jest niechcianym odpadem, który jednak może być wykorzystany do produkcji meblarskiej (produkcji płyt pilśniowych
i wiórowych), w ogrodnictwie (zabezpieczenie przed chwastami oraz walor dekoracyjny), w przemyśle spożywczym (do wędzenia wędlin) a także w energetyce (jako opał dla wysokowydajnych kotłów na biomasę).

R O D Z A J E   Z R Ę B K I

Paliwa z drewna są CO2-neutralne. Znaczy to tyle, że w okresie wzrostu, drzewa absorbują tę samą ilość dwutlenku węgla, którą emitują podczas spalania. Proces pozyskiwania zrębki – zarówno w formie odpadu, jak i dedykowanej produkcji,
jest procesem nieingerującym w środowisko i nie mającym żadnych szkodliwych skutków dla środowiska. Ogrzewanie zrębką drzewną wpisuje się zatem w dbałość o klimat na świecie.

Zrębka, jako paliwo opałowe do kotłów na biomasę, ma długość w przedziale do 5-50 mm, przekrój do 30 mm, z 10% marginesem tolerancji dla obu tych parametrów. Jakość energetyczna zależy od zawartości zanieczyszczeń, wilgotności, grubości zrębek, a także rodzaju drewna - czy jest ono iglaste czy liściaste.
Zrębka o wysokiej zawartości wilgoci – 40-50 % to zazwyczaj odpad przemysłu tartacznego, który nadaje się do spalania jedynie w kotłach dużej mocy w energetyce zawodowej, z uwzględnieniem mniejszej sprawności urządzenia.

 

Zrębki leśne zazwyczaj cechuje niższa zawartość wilgoci – ok. 30%, co pozwala na ich spalanie w typowych kotłach do spalania biomasy.
Zrębka jest bardzo różnorodna. Aby zapewnić wymagany poziom zapotrzebowania na energię cieplną, potrzeba zróżnicowanej ilości zrębki, w zależności od jej jakości.

Zalecamy użytkowanie kotłów serii MULTIFUEL ze zrębką klasy P16S lub P31S (norma PN-EN 17225-4) odpowiednio G30,
G50 (norma ÖNORM M 7133)